Zerowy PIT dla Młodych

11 czerwca na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy, który stanowi, że dochody podatników przed 26 rokiem życia będą zwolnione z podatku od osób fizycznych. Drugi warunek, poza wiekiem, dotyczy limitu rocznego wynagrodzenia, który ma wynosić kwotę nieprzekraczającą 85,5 tys.

Wprowadzona ulga ma zachęcić osoby, które dopiero pojawiły się na rynku pracy do podejmowania legalnego zatrudnienia. Marian Banaś zaznaczył „Dzięki wprowadzeniu ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia, czyli tzw. PIT 0 dla młodych, osoby które rozpoczynają swoją karierę zawodową, otrzymają do ręki wyższe wynagrodzenie za swoją pracę. Będzie to istotny impuls do podejmowania legalnego zatrudnienia oraz pozostawania w kraju i rozwijania polskiej gospodarki”.

Limit roczny, który jest ograniczeniem w uldze, to kwota odpowiadająca górnej granicy obecnego pierwszego podziału skali podatkowej – 85 528 zł. W 2019r. limit będzie niższy ze względu na to, że ustawa będzie obowiązywać od 1 sierpnia 2019r. i wyniesie 35 636,67 zł.

Projekt ustawy zakłada, że limit roczny, wobec braku odrębnych regulowań, będzie obowiązywał niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników) stawiających do dyspozycji podatnika przychody z pracy lub z umów zlecenia. Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu nie będą brane pod uwagę m.in.

  • przychody z pracy oraz z umów zlecenia podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
  • przychody zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych
  • przychody, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Nowym rozwiązaniom wtórować będą zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz opieki zdrowotnej, tak aby utrzymać dotychczasowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych oraz oskładkowania przychodów z pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście. Dzięki temu nowe zwolnienie nie zmieni dotychczasowych zakresów praw i obowiązków ubiegających się o świadczenia.

Ministerstwo Finansów zaznacza  „Projekt ustawy realizuje bowiem zapowiedź rządu dotyczącą +likwidacji podatku PIT dla młodych do ukończenia 26. roku życia+, a nie likwidacji obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne” i dodaje, że to pierwszy krok z kierunku zmniejszenia klinu podatkowego, który stanowi różnicę między kosztem pracodawcy, a tym, co podatnik dostaje na rękę.