Płaca minimalna 2020r.

Co roku odbywa się dyskusja na temat minimalnego wynagrodzenia – w 2019r. suma wynosiła 2250zł dla pracownika zatrudnionego na pełnym etacie, natomiast rok 2020 ma przynieść podwyższkę wynoszącą 350zł. Zatem minimalne wynagrodzenie w nadchodzącym roku będzie opiewało na kwotę 2600zł. Będzie to rekordowa podwyższka sięgająca 15,6 proc. w stosunku do 2019 r.

Zwiększenie minimalnego wynagrodzenia ma bezpośredni wpływ na podniesienie stawki godzinowej, która w nadchodzącym roku będzie wynosiła 17zł za godzinę. Wraz ze wzrostem kwoty minimalnej płacy zmieniają się koszty innych świadczeń tj.:

 • dodatku za pracę w porze nocnej – 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2020r. będzie wynosić 3,40zł;
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój – standardowo wynosi 60% wynagrodzenia, chyba, że strony ustanowiły inaczej;
 • odprawy z tytułu zwolnień grupowych – do obliczania tej kwoty wykorzystuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, jednak wysokość odprawy nie może przekroczyć kwoty 15-krotnej płacy minimalnej;
 • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację – odszkodowanie wynosi nie mniej niż miesięczne wynagrodzenie, czyli 2600zł;
 • wynagrodzenia gwarancyjnego za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy – w przypadku, gdy pracownik nie ma możliwości wykonywania pracy z powodu rozkładu czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, przysługuje mu wynagrodzenie nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.;
 • kwoty wolnej od potrąceń;
  • 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli 2600 zł po odliczeniu składek ubezpieczeniowych, zaliczki na podatek dochodowy oraz wpłat dokonywanych do PPK, – potrącenia niealimentacyjne;
  • 75% wynagrodzenia minimalnego – potrącenia zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
  • 90% wynagrodzenia minimalnego – potrącenia kar pieniężnych.
 • świadczenia pieniężnego dla praktykanta – w przypadku płatnej praktyki jej suma nie może wynosić więcej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia;
 • minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – podstawa zasiłku nie może być mniejsza niż kwota minimalnego wynagrodzenia pomniejszona o składki ubezpieczeniowe finansowane przez pracownika czyli 13,71% co wynosi 2243,54 zł;

Do osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy stosuje się kwoty zmniejszone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Podniesienie minimalnej stawki będzie oznaczało wyższy koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy. Poza podniesieniem stawki z 2250zł na 2600zł pracodawca musi się liczyć ze zwiększeniem składek emerytalnych – 253,76 zł, rentowych – 169,00 zł, wypadkowych – 43,42 zł, na Fundusz Pracy – 63,70 zł oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 2,60 zł, co po zsumowaniu wynosi 532,48zł. Zatem całkowity koszt pracownika to 3132,48 zł. W roku 2019r. suma ta wynosi 2710,81 czyli 421,67zł mniej.

Ministerstwo Finansów zapowiada kolejne podwyżki w następnych latach. Mali przedsiębiorcy drżą – czy będą wstanie utrzymać pracowników przy zwiększonym koszcie ich zatrudnienia i jednoczesnym wzroście składek ZUS?