PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH:

– opracowanie zakładowego planu kont,
– bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
– sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
– sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat,

EWIDENCJA PKPiR, RYCZAŁT, KARTA PODATKOWA:

– prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– doradztwo w zakresie możliwości wyboru jednej z powyższych form ewidencji,
– sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
– ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji,

OBSŁUGA PODATKOWA:

– sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (m.in. PIT, VAT),
– pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych,
– doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania,
– prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika
– reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli),
– VZM

ROZLICZANIE ZUS ZA WŁAŚCICIELI/WŁAŚCICIELA:

– sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych,
– sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
– stała współpraca z ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa,

OBSŁUGA KADROWA:

– prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika,
– wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
– prowadzenie kalendarza pracowniczego, szczególnie urlopów wypoczynkowych, chorobowych czy macierzyński oraz innych spraw z tym związanych,
– wykonanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia, wynagrodzenia (zaświadczenia o zarobkach – BANK, MOP-s, itp.)
– deklaracje PFRON
– dopilnowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
– prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
– szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców,
– obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,

OBSŁUGA PŁACOWA:

– wykonanie list płac z umów o pracę,
– utworzenie list płac z umów cywilnoprawnych,
– dopilnowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych wysyłanych oraz imiennych raportów miesięcznych do ZUS,
– przesłanie dokumentów podatku dochodowego od pracowników do Urzędów Skarbowych (PIT-11, PIT-40),
– wykonanie całorocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).

POZOSTAŁE:

– wnioski emerytalno-rentowe
– kapitał początkowy
– dofinansowania z Urzędu Pracy
– doradztwo przy zakładaniu działalności gospodarczej
– rozliczanie dochodów z zagranicy