Wieloletni Plan Finansowy Państwa, a obniżenie stawek VAT

Przewiduje się, że w najbliższych latach dług publiczny ma ulegać stopniowemu obniżeniu. Niesie to za sobą pozytywne konsekwencje w kontekście stawek VAT. Mają zostać one obniżone od 2022r. z 23 proc. na 22 proc. i z 8 proc. na 7 proc. 

24 kwietnia Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022 z Aktualizacją Programu Konwergencji – APK. Przygotowanie Programu Konwergencji i jego coroczna aktualizacja to element procesu nadzoru ze strony UE dla wszystkich krajów członkowskich, które są poza strefą euro. Musi być stworzony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów stabilności i konwergencji państw członkowskich. „Program konwergencji. Aktualizacja 2019” zostanie przekazany do końca kwietnia Komisji Europejskiej i Radzie Ecofin (Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych w EU). W Polsce Program stanowi nieodłączną część Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR) czytamy: „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022 (WPFP) przedstawia średniookresową prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych do 2022 r. WPFP (Wieloletni Plan Finansowy Państwa – przyp. red.) będzie podstawą przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2020 r.”

CIR podało, że w 2018r. mieliśmy do czynienia z najwyższym od 2007r. tempem wzrostu PKB, które przyspieszyło do 5,1 proc. „W 2019 r. oczekiwane jest stosunkowo łagodne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego do 4 proc., w 2020 r. PKB wzrośnie realnie o 3,7 proc., a w 2021 r. i 2022 r. odpowiednio o 3,4 proc. i 3,3 proc.” – czytamy.

Przewiduje się, że w 2019r. liczba zatrudnionych osób wzrośnie, co przyczyni się do obniżki stopy bezrobocia. Jak podaje CIR przewiduje się kolejne, systematyczne jej obniżanie: w 2019r. spadnie do 3,6 proc., a w 2020r. ma zostać ukształtowana na poziomie 3,3 proc.

Kolejnym aspektem, na który CIR zwraca uwagę jest fakt, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w 2018 r. do 0,4 proc. PKB, „co jest najlepszym wynikiem od przystąpienia Polski do UE”.

Poza prognozami makroekonomicznymi przedstawionymi w APK zaprezentowano także, gdzie rząd planuje znaleźć źródła dodatkowych dochodów. W 2020r. mają to być:

✔ Ograniczenie luki VAT;

✔ Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych;

✔ Przebudowa modelu funkcjonowania OFE;

✔ Jednorazowa opłata przekształceniowa po likwidacji OFE;

✔Ograniczenie unikania płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

✔ Wprowadzenia „testu przedsiębiorcy” i podatku cyfrowego;

✔ Uszczelnienie opłaty recyklingowej;

✔ Wzrost akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoń;

✔ Danina solidarnościowa;

✔ Sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Poza działaniami, które mają się przyczynić do zwiększenia budżetu państwa, będą takie, które je zmniejszą. Ministerstwo zalicza do nich:  zerowy PIT dla pracowników przed 26. roku życia, obniżeniu kosztów pracy, obniżenie stawki PIT z 18 proc. do 17 proc.

Niemniej jednak według CIR dług publiczny będzie stopniowo się zmniejszał. Możemy przeczytać: „Przewidywane obniżenie relacji państwowego długu publicznego +netto+ do PKB poniżej 43 proc. w 2020 r. – zgodnie z ustawą z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – pociągnie za sobą automatyczne obniżenie stawek podatku VAT od 2022 r. (z 23 proc. na 22 proc. i z 8 proc. na 7 proc.)”